REGULAMIN SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ SKILANDIA
§ 1 .DEFINICJA
USŁUGODAWCA- Małgorzata Nikiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SKILANDIA MAŁGORZATA NIKIEL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki nr NIP 949 177 9249
LOKAL- za lokal szkoły uważa się wypożyczalnię ul. Górska 7 Szczyrk
KONSUMENT- za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
PRZEDSIĘBIORCA- oznacza osobę fizyczną , osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
USŁUGOBIORCA- konsument lub przedsiębiorca zawierający Umowę o świadczenie usług.
USŁUGA- oznacza usługi oferowane Usługobiorcom przez Usługodawcę. Informacje na temat szczegółów usług zamieszczone są na stronie internetowej Usługodawcy www,skilandia.pl
LEKCJA-okres świadczenie Usługi, jedna lekcja trwa 55 minut.
REZERWACJA- Usługa umożliwiająca Usługobiorcy zarezerwowania wybranych Usług.
FORMULARZ- formularz dostępny na stronie www,skilandia.pl umożliwiający rezerwację usługi

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Usługodawcy jest nauka jazdy na nartach oraz snowboardzie oraz wypożyczalnia sprzętu.
2.Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu a w przypadku osób małoletnich przez ich opiekunów prawnych.
3.Ze względu na szczególny rodzaj Usług, świadczenie rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym terminie.
4.W przypadku opóźnienia w realizacji usługi powstałych ze strony Usługobiorcy, usługa nie podlega przedłużeniu ale kończy się o ustalonym przez strony przed jej rozpoczęciem terminie.
5.Usługa składa się z jednej lub więcej lekcji. Każda lekcja trwa 55 min. W przypadku dwóch lub więcej lekcji następujących po sobie długość usługi stanowi suma lekcji.
6.Z usługi może skorzystać osoba pełnoletnia lub małoletnia za uprzednią zgodą opiekuna prawnego.
7.Każdy korzystający z usługi powinien mieć przygotowany sprzęt narciarski/ snowboardowy , kask narciarski oraz karnet narciarski.
8.Każdy narciarz oraz snowboardzista do 16 roku życia zobowiązany jest do noszenia w czasie jazdy na stoku  kasku narciarskiego / snowboardowego.
9.Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy korzystający z usługi jest pod wpływem alkoholu ( lub innych środków odurzających)

§ 3 KOSZT ŚWIADCZENIA
Ceny podane na stronie www.skilandia.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

§ 4 REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Pierwszym Warunkiem rezerwacji w szkoleniu jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.skilandia.pl
Konsument dokonuje wyboru szkolenia nauki jazdy na nartach  lub snowboardzie w kategoriach:
– przedszkole narciarskie
– szkoła narciarska
– pakiety szkoleniowe
W rezerwacji dokonuje się wyboru terminu oraz poziomu szkolenia.
Z usługi może skorzystać osoba pełnoletnia lub małoletnia za  zgodą opiekuna prawnego.
2. Drugim warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 100zł od jednego uczestnika szkolenia.
W celu pełnej rezerwacji szkolenia wymagane jest spełnienie dwóch warunków.
3. Rezerwacja lekcji indywidualnych nie wymaga wpłaty zadatku.
4. Użytkownik rezerwując szkolenie może skorzystać z płatności elektronicznej obsługiwane przez Przelewy24.pl
5.Pozostałą część kwoty za szkolenie konsument reguluje w siedzibie Szkółki Narciarskiej Skilandia.

 

§ 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia korzystając z danych Sprzedawcy podanych w Regulaminie.

§ 6 REKLAMACJA
1.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podanych w Regulaminie danych.
2.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni.
3.Sprzedawca zaleca aby w reklamacji zawrzeć m.in. dane Użytkownika składającego reklamację zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia oraz żądanie reklamacyjne.

§ 7 DANE OSOBOWE
1.Podanie danych osobowych przez Konsumenta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez usługodawce. Konsument ponosi odpowiedzialność za podanie nie prawdziwych danych osobowych.
2.Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3.Administratorem danych osobowych jest SKILANDIA MAŁGORZATA NIKIEL

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o Regulamin jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.